U skladu sa IIA Standardom 1312-EKSTERNE OCJENE, eksterna ocjenjivanja moraju biti sprovedena bar jednom u pet godina od strane kvalifikovanog, nezavisnog ocjenjivača ili tima ocjenjivača. Izvršni rukovodilac revizije mora da razmotri sa odborom: potrebu za češćim eksternim ocjenjivanjem; i kvalifikacije i nezavisnost ocjenjivača ili tima ocjenjivača, uključujući i svaki potencijalni sukob interesa

EKSTERNA OCJENA KVALITETA INTERNE REVIZIJE U VAŠOJ ORGANIZACIJI (NEZAVISNO OD TOGA DA LI VAŠA FIRMA PRIPADA PRIVREDI, FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA ILI JAVNOM SEKTORU) OBUHVATALA BI:

1. Procjenu položaja interne revizije u Vašoj organizaciji,
2. Procjenu kvaliteta upotrebe i upravljanja ljudskim resursima,
   
3. Procjenu strateških i godišnjih planova,
   
4. Procjenu sprovođenja angažmana interne revizije,
   
5. Procjenu kanala komunikacije sa akcionarima/predstavnicima vlasnika,
   
7.

Sprovođenje intervjua (sa Rukovodiocem interne revizije, predsjednikom Odbora za reviziju, članovima Odbora direktora, članovima Višeg i Operativnog menadžmenta, osobljem službe interne revizije, članovima eksternog reizorskog tima),

8.

Procjena Porgrama rada interne revizije: a) procesa rukovođenja internom revizijom, b) osoblja službe interne revizije, c) procesa upravljanja internom revizijom, d) alata za pripremu Mape aktivnosti interne revizije,

9.

Pripreme Izvještaja o sprovedenoj eksternoj procjeni kvaliteta interne revizije: a) specifikacija predmeta posmatranja, b) izvještavanje o uzorcima koji su korišćeni za potrebe potpune eksterne procjene kvaliteta, c) konačan Izvještaj o sprovedenoj eksternoj procjeni kvaliteta u skladu sa IIA standardima.

Članovi tima revizorske kompanije HLB Mont Audit su prepoznati sertifikovani eksperti iz oblasti revizorske profesije (eksterne i interne) na domaćem i međunarodnom nivou, ali i oblasti procjene Sistema upravljanja rizicima, Sistema internih kontrola i praćenja uslkađenosti poslovanja (Komplajens).

Naš tim posjeduje sertifikate za sprovođenje eksterne ocjene kvaliteta interne revizije, izdate od strane Instituta internih revizora Crne Gore (IIRCG) po osnovu ugovora sa Globalnim institutom internih revizora (Global IIA), te trilateralnog Sporazuma o saradnji  potpisanog između Global IIA, Ministarstva Finansija Crne Gore i IIRCG koji možete preuzeti Ovdje...

ONLINE PRIJAVA ZA USLUGE EKSTERNE OCJENE KVALITETA INTERNE REVIZIJE

 


 

Članovi tima za sprovođenje eksterne ocjene kvaliteta interne revizije (nezavisno od toga da li Vaša kompanija pripada Privredi, Finansijskim Institucijama ili Javnom Sektoru) i upravljanja rizicima su:

PROF. DR ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ, LICENCIRANI REVIZOR; SERTIFIKOVANI EKSTERNI OCJENJIVAČ KVALITETA INTERNE REVIZIJE

CRNA GORA

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, vanredan je profesor na Univerzitetu Singidunum Beograd- Poslovni fakultet Valjevo, osnivač je i Izvršni direktor revizorske kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga. Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor-specijalista za privredu kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Ovlašćeni je procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore, Ovlašćeni je procjenitelj kod Udruženja procjenjivača Crne Gore, Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro-član IIA i ECIIA Brisel). Organizovao je i predavao na više konferencija, seminara i radionica ispred Instituta internih revizora Crne Gore te crnogorskog Udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke. Autor je više priručnika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.


MR. MIODRAG VUJKOVIĆ, DIREKTOR INTERNE REVIZIJE CKB BANKE; SERTIFIKOVANI EKSTERNI OCJENJIVAČ KVALITETA INTERNE REVIZIJE

CRNA GORA

Direktor  je interne revizije kompanije "Crnogorska Komercijalna Banka Ad Podgorica"-članica OTP Grupacije iz Budimpešte; Član je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; posjeduje višegodišnje iskustvo iz oblasti komercijalne revizije u usluga procjene kvaliteta upravljanja rizicima koje je stekao tokom rada u revizorskoj kompaniji Deloitte d.o.o., Podgorica; predavač je na konferencijama/obukama u organizaciji Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore (ISRCG-član IFACA) te Instituta internih revizora Crne Gore; član je tima Ministarstva finansija Crne Gore za obuku internih revizora u Javnom Sektoru, u saradnji sa Centrom za razvoj finansija Slovenije (CEF); sertifikovani je interni revizor Instituta internih revizora Crne Gore; sertifikovani je računovođa Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore, Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije (sertifikat IIRCG u saradnji sa Global IIA).


DOC. DR SLAVKO RAKOČEVIĆ, CRMA, SERTIFIKOVANI EKSTERNI OCJENJIVAČ KVALITETA INTERNE REVIZIJE

CRNA GORA

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, jedan je od osnivača revizorske kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice, Član je Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Institua širom svijeta; član je Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel, Predsjednik je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; Rukovodilac je Odjeljenja za praćenje usklađenosti (Komplajens) Hipotekarne Banke AD Podgorica;  posjeduje Međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije (sertifikat IIRCG u saradnji sa Global IIA); Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor-specijalista za privredu, banke i osiguranje, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Ovlašćeni je procjenjivač kod Udruženja procjenjivača Crne Goren i Srbije. Organizovao je i predavao na više nacionalnih i međunarodnih konferencija i seminara ispred IIRCG i ECIIA Brisel (u Madridu, Beču, Amsterdamu, Zadru, Beogradu). Rukovodilac je i predavač na Specijalističkom smjeru "Računovodstvo i revizija" na Fakultetu za poslovni menadžment "MBS"-Univerziteta Mediteran Podgorica.  Autor je više knjiga i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.


MR. GORAN SMOLOVIĆ, DIREKTOR SLUŽBE ZA KONTROLU RIZIKA HIPOTEKARNE BANKE

CRNA GORA

Direktor je Službe za kontrolu rizika kompanije "Hipotekarna Banka Ad Podgorica"; Magistar je nauka-oblast upravljanje rizicima, na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore;  posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima u oblasti pružanja uvjeravanja u kvalitet korporativnog upravljanja u Finansijskim Institucijama; prisustvovao je većem broju obuka u oblastima upravljanja rizicima, u organizaciji Raiffeisen banke iz Beča, EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj) i Commerz banke Frankfurt.


© 2012-2015  | Designed by HLB Mont Audit doo