PROF. DR ĐORĐIJE RAKOČEVIĆ, LICENCIRANI REVIZOR, SERTIFIKOVANI EKSTERNI OCJENJIVAČ KVALITETA INTERNE REVIZIJE

CRNA GORA

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, vanredan je profesor na Univerzitetu Singidunum Beograd- Poslovni fakultet Valjevo, osnivač je i Izvršni direktor revizorske kompanije "HLB Mont Audit" doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga. Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor-specijalista za privredu kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Ovlašćeni je procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore, Ovlašćeni je procjenitelj kod Udruženja procjenjivača Crne Gore, Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro-član IIA i ECIIA Brisel). Organizovao je i predavao na više konferencija, seminara i radionica ispred Instituta internih revizora Crne Gore te crnogorskog Udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke. Autor je više priručnika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.


DOC. DR SLAVKO RAKOČEVIĆ, CRMA,  LICENCIRANI REVIZOR,  SERTIFIKOVANI    EKSTERNI OCJENJIVAČ KVALITETA INTERNE REVIZIJE

CRNA GORA

Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, bio je višegodišnji član Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Institua širom svijeta; član je Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel, Predsjednik je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; Rukovodilac je Odjeljenja za praćenje usklađenosti (Komplajens) Hipotekarne Banke AD Podgorica;  posjeduje Međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije (sertifikat IIRCG u saradnji sa Global IIA); Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor-specijalista za privredu, banke i osiguranje, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Ovlašćeni je procjenjivač kod Udruženja procjenjivača Crne Goren i Srbije. Organizovao je i predavao na više nacionalnih i međunarodnih konferencija i seminara ispred IIRCG i ECIIA Brisel (u Madridu, Beču, Amsterdamu, Zadru, Beogradu). Rukovodilac je i predavač na Specijalističkom smjeru "Računovodstvo i revizija" na Fakultetu za poslovni menadžment "MBS"-Univerziteta Mediteran Podgorica.  Autor je više knjiga i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.


MR. MIODRAG VUJKOVIĆ, SERTIFIKOVANI EKSTERNI OCJENJIVAČ KVALITETA INTERNE REVIZIJE

CRNA GORA

Direktor  je interne revizije kompanije "Crnogorska Komercijalna Banka Ad Podgorica"-članica OTP Grupacije iz Budimpešte; Član je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; posjeduje višegodišnje iskustvo iz oblasti komercijalne revizije u usluga procjene kvaliteta upravljanja rizicima koje je stekao tokom rada u revizorskoj kompaniji Deloitte d.o.o., Podgorica; predavač je na konferencijama/obukama u organizaciji Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore (ISRCG-član IFACA) te Instituta internih revizora Crne Gore; član je tima Ministarstva finansija Crne Gore za obuku internih revizora u Javnom Sektoru, u saradnji sa Centrom za razvoj finansija Slovenije (CEF); sertifikovani je interni revizor Instituta internih revizora Crne Gore; sertifikovani je računovođa Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore, Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije (sertifikat IIRCG u saradnji sa Global IIA).


ALEKSANDRA RAKOČEVIĆ, DIPL ECC

CRNA GORA

Stručni je konsultant, računovođa i mlađi revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting "HLB Mont Audit" iz Podgorice; Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC-a); član je Nadzornog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; u periodu od 2009.-2012. obavljala je funkciju Glavnog internog revizora austrijskog osiguravajućeg društva u Crnoj Gori "Merkur Osiguranje" AD Podgorica; do 2009. godine bila je Načelnik CFCU Sektora za finansije Ministarstva finansija Crne Gore; od 2004.-2006. godine bila je pomoćni Savjetnik USAID/BEARINGPOINT u Ministarstvu finansija Crne Gore za Sektor interne revizije; Ovlašćeni je interni revizor-specijalista za privredu i osiguranja; Licencirani je Broker, Diler i Investicioni menadžer u Crnoj Gori.


 

 EDISA VESKOVIĆ

CRNA GORA

Specijalista je ekonomskih nauka-oblast računovodstvo i revizija; stručni je konsultant, računovođa i mlađi revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting "HLB Mont Audit" iz Podgorice; Sekretar Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore (član Global IIA); sekretar Upravnog odbora Komore Procjenitelja Crne Gore (član IVSC London).


PROF. DR RAMO ŠENDELJ

CRNA GORA

Doktor je ekonomskih nauka-oblast Informacioni Sistemi, prethodni je Dekan Fakulteta za informacione tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica. Do 2005. godine obavljao je funkciju Načelnika računskog centra ratne mornarice Vojske Srbije i Crne Gore. Član je „Odbora za Obrazovanje“ Crnogorske akademije nauka i umjetntosti, član je stručnog programskog odbora Festivala informatičkih dostignuća „INFOFEST“ Crna Gora, član je stručnog programskog naučnog simpozijuma „Informacione Tehnologije“, čan je Upravljačke grupe projekta „EURAXESS MONTENEGRO“, član je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore.    Autor je više monografija, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Predavao je na više konferencija, simpozijuma, seminara i radionica.


PROF. DR NEDA VITEZIĆ

HRVATSKA

Prof. dr sc Neda Vitezić, redovi je profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Rijeci - Hrvatska, za discipline Revizija, Analiza poslovanja preduzeća i Kontroling, Sertifikovani je eksterni revizor i interni revizor za privredu, te banke i finansijske institucije. Gostujući je profesor u Sloveniji, Engleskoj i USA. Objavila je preko 120 naučnih i stručnih radova i knjigu u koautorstvu pod nazivom “Revizija i analiza poslovanja”. Obavljala je funkcije, prodekana, prorektora, rukovodioca Katedre za ekonomiku preduzeća, rukovodioca za međunarodnu saradnju, a trenutno je rukovodilac postdiplomskog specijalističkog studija Kontroling. Učestvuje u edukacijama za ovlašćenog eksternog i internog revizora, ovlašćenog računovođe u Hrvatskoj, te je bila predsjednik i član komisije za sticanje sertifikata za ovlašćenog revizora u Hrvatskoj.  


PROF. DR JOZEFINA BEKE TRIVUNAC

SRBIJA

Dr Jozefina Beke-Trivunac je međunarodno sertifikovani interni revizor (CIA), Ovlašćeni je revizor kod Komore ovlašćenih revizora Srbije, redovni je profesor „ALFA Univerziteta“, Beograd-Srbija. Profesionalnu karijeru gradila je u državnoj i međunarodnoj revizorskoj organizaciji. Član je Odbora za reviziju Instituta IMS Beograd. Od 2006. g. član je Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje Komore ovlašćenih revizora Srbije, ima funkciju Prethodnog predsjednika u Udruženju internih revizora Srbije – IIA Serbia i predsjednik je Odbora za izdavanje časopisa Instituta internih revizora Crne Gore. Član je odbora za edukaciju Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro).


MR. MARKO MANOJLOVIĆ, MEĐUNARODNO SERTIFIKOVANI FINANSIJSKI ANALITIČAR (CFA)

CRNA GORA

Direktor je Sektora za upravljanje rizicima kompanije "Crnogorska Komercijalna Banka Ad Podgorica"-članica OTP Grupacije iz Budimpešte; prethodni je Izvršni direktor Brokerske kompanije "Anglo Broker Dealer" Podgorica; Jedini je međunarodno Sertifikovani finansijski analitičar u Crnoj Gori (CFA);  Sertifikovani je investicioni menadžer, Broker i Diler-sertifikati Komisije za HoV Crne Gore u saradnji sa USAD-om; Sertifikovani je menadžer za upravljanje rizicima-sertifikat Akademije za bankarstvo i finansije Srbije; Magistar je nauka-oblast kvantitativnih finansija na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet Srbije, Beograd;  Dobitnik je nagrada za objavljene radove u oblasti rizika od Foundacije “Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića"-Univerziteta Beogra, Srbija.


JADRANKA BLAŽIĆ KOVAČEVIĆ, DIPL. PRAVNIK

CRNA GORA

Generalni je Sekretar kompanije "Mont Audit" doo Podgorica; Sekretar je Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro); Licencirani je Broker; posjeduje Licencu arbitra za mirno rješavanje radnih sporova. 


PETAR MRDAK, DIPL. PRAVNIK

CRNA GORA

Samostalni je savjetnik u Ministarstvu finansija Crne Gore za poreski i carinski sistem.


© 2012-2015  | Designed by HLB Mont Audit doo