HLB Mont Audit doo u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me) i Institutom internih revizora Crne Gore (https://iircg.co.me) iz Podgorice organizuje ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta” u skladu sa IIA Standardima.

Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT Sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora.

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 700 € po kandidatu.

Predavanja su na Engleskom jeziku uz obezbijeđen simultani prevod na našem jeziku. Učešćem u ovom specijalističkom ciklusu sertifikacije osvajate 16 CPE.

Obuku sprovodimo ONLINE, tako da možete učestvovati u obuci i steći pomenuto profesionalno zvanje, bez fizičkog prisustva samoj obuci, pristupom sa Vašeg računara sa bilo koje udaljene lokacije. Nakon odslušanih predavanja, obavezno je polaganje testa, koji se takođe sprovodi online, a u terminu koji bi dogovorili sa našom administracijom.

U skladu sa IIA Standardom 1312-EKSTERNE OCJENE, eksterna ocjenjivanja moraju biti sprovedena bar jednom u pet godina od strane kvalifikovanog, nezavisnog ocjenjivača ili tima ocjenjivača. Izvršni rukovodilac revizije mora da razmotri sa odborom: potrebu za češćim eksternim ocjenjivanjem; i kvalifikacije i nezavisnost ocjenjivača ili tima ocjenjivača, uključujući i svaki potencijalni sukob interesa.

Da bi ste dobili IIRCG Specijalistički sertifikat sa zvanjem “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta” u skladu sa zahtjevima IIA, treba da ispunite sledeće uslove:

Obrazovanje

Opcija 1.

 • Posjedujete CIA/CGAP sertifikat ili IIRCG sertifikat “Ovlašćenog internog revizora”  ili sertifikat Ministarstva Finansija za zvanje “Ovlašćenog unutrašnjeg revizora u Javnom sektoru” ili ste uključeni u proces CIA ili IIRCG/MF sertifikacije uz napomenu da se kandidatu može dodijeliti IIRCG sertifikat eksperta eksterne ocjene tek nakon sticanja navedenih zvanja.
 • Kandidati koji ne ispunjavaju uslove navedene mogu se uključiti u proces sertifikacije za sticanje IIRCG zvanja “Ekspert eksterne ocjene kvaliteta” ukoliko posjeduju sertifikat u rangu “Ovlašćenog internog revizora” (ili su uključeni u proces njegovog sticanja), u organizaciji bilo kog nacionalnog instituta iz zemlje i inostranstva-člana Global IIA, ili nacionalnog Ministarstva nadležnog za sertifikaciju internih revizora u Javnom sektoru.

Opcija 2.

 • Posjedujete sertifikat “Certified Public Accountant-CPA” ; sertifikat o stečenom zvanju “Sertifikovani računovođa ili Ovlašćeni računovođa” ; (CISA-Sertifikat za pružanje uvjeravanja u kvalitet Informacionih Sistema) ili ste uključeni u proces sertifikacije za sticanje ovih zvanja uz napomenu da se kandidatu može dodijeliti IIRCG sertifikat eksperta eksterne ocjene tek nakon sticanja zvanja “CPA” ili “Sertifikovani  ili Ovlašćeni računovođa” ili “CISA” isključivo u organizaciji nacionalnog instituta (iz zemlje ili inostranstva) člana IFAC/ISACA organizacije.

Radno iskustvo

 • Kandidat je u obavezi da dokaže da posjeduje minimum 3 godine radnog iskustva iz interne revizije, popunjavanjem potvrde o radnom iskustvu koju možete možete preuzeti ovdje… 

Teme koje su obrađene prvog dana predavanja

 1. Procjena položaja interne revizije u organizaciji;
 2. Procjena kvaliteta upotrebe i upravljanja ljudskim resursima;
 3. Procjena upotrebe tehnologija u svrhe obavljanja revizije;
 4. Procjena strateških i godišnjih planova;
 5. Procjena sprovođenja angažmana interne revizije;
 6. Procjena kanala komunikacije sa akcionarima/predstavnicima vlasnika;
 7. Okvir za pružanje uvjeravanja u kvalitet sprovođenja interne revizije;
 8. Uspostavljanje Programa pružanja uvjeravanja i unapređenja kvaliteta sprovođenja interne revizije;
 9. Proces samoprocjene uz nezavisnu eksternu procjenu;
 10. Kompletan proces eksterne procjene sprovođenja interne revizije;
 11. Vodiči planiranja aktivnosti eksterne procjene koji obuhvataju:
  • a) Potrebne informacije kao osnova za sprovođenje eksterne procjene i spisak (lista) svih dokumenata koje je potrebno dostaviti eksternom procjenjivaču kako bi sproveo proces procjene;
  • b) Primjeri Anketa koje sprovodi eksterni procjenjivač tokom eksterne procjene.

Teme koje su obrađene drugog dana predavanja

 1. Vodiči koje koristi eksterni procjenjivač tokom sprovođenja intervjua (sa Rukovodiocem interne revizije, predsjednikom Odbora za reviziju, članovima Odbora direktora, članovima Višeg i Operativnog menadžmenta, osobljem službe interne revizije, članovima eksternog reizorskog tima).
 2. Procjena Programa rada interne revizije:
  • a) procesa rukovođenja internom revizijom,
  • b) osoblja službe interne revizije,
  • c) procesa upravljanja internom revizijom,
  • d) alata za pripremu Mape aktivnosti interne revizije.
 3. Priprema rezimea o sprovedenoj eksternoj procjeni kvaliteta.
 4. Način pripreme Izvještaja o sprovedenoj eksternoj procjeni kvaliteta interne revizije:
  • a) specifikacija predmeta posmatranja,
  • b) izvještavanje o uzorcima koji su korišćeni za potrebe potpune eksterne procjene kvaliteta,
  • c) konačan Izvještaj o sprovedenoj eksternoj procjeni kvaliteta u skladu sa IIA standardima.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da, nakon što odsluša sva predavanja i uspješno položi online test, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ekspert eksterne ocjene kvaliteta”, koji se podnosi Institutu internih revizora Crne Gore, i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom administraciji.

PODACI O PREDAVAČU:

Mag. Norbert WAGNER,
AUSTRIJA

 

Dugogodišnji je izvršni Direktor IIA Austria, Član je Odbora za međunarodne odnose Evropske Konfederacije nacionalnih instituta internih revizora (ECIIA). Obavljao je funkciju Izvršnog direktora Željeznice Austrije i trenutno je Direktor Akademije za obuku internih revizora Austrije.

Predstavnik je Globalnog instituta internih revizora za obuku u oblasti eksterne procjene kvaliteta interne revizije.

Predavač je na više desetina Međunarodnih konferencija u organizciji nacionalnih instituta internih revizora iz cijelog svijeta.