• Prof. dr Ramo Šendelj je  zaposlen na Univerzitetu Donja Gorica kao profesor i rukovodilac postdiplomskog magistarskog studijskog programa “Sajber bezbjednost”.
  • Kao gostujući profesor angažovan je u nastavi na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu informacijskih tehnologija, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, i na magistarskim studijama Tehničkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu.
  • U zvanje redovnog profesora za oblast zaštita Informacionih sistema i Sajber bezbjednost izabran je u 2019. godine na Fakultetu za Informacione Sisteme i Tehnologije Univerziteta Donja Gorica gdje je i angažovan za izvođenje nastave na grupi predmeta u ovoj oblasti.
  • Prof. dr Ramo Šendelj je autor i koautor  većeg broja naučnih radova objavljenih u formi  monografija od međunarodnog značaja, univerzitetskih udžbenika, radova u prestižnim međunarodnim časopisima, radova prezentovanih na uglednim međunarodnim i regionalnim konferencijama.
  • Prof. dr Ramo Šendelj je u dva mandata (2006. – 2013.) obavljao funkciju dekana Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Od 2009. do 2011. je obavljao i funkciju prorektora za nastavu i finansije Univerziteta Mediteran.